Regulamin serwisu

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu qr-online.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

QR-ONLINE.PL


§ 1
 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Serwis działający pod adresem qr-online.pl prowadzony jest przez REDEAL SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449093, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Fiołkowa 25, 32-091 Michałowice, NIP: 9452171733, REGON: 122756670, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@qr-online.pl, numer telefonu: +48 606 699 469
2.    Serwis stanowi system służący do generowania i zarządzania kodami QR i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
3.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Serwis qr-online.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: 
5.1.    Kodeksu cywilnego,
5.2.    ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
5.3.    ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
5.4.    ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
5.5.    oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


§ 2
DEFINICJE


1.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
2.    SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działająca pod adresem qr-online.pl
3.    USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – REDEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449093, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Fiołkowa 25, 32-091 Michałowice, NIP: 9452171733, REGON: 122756670, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@qr-online.pl, numer telefonu: +48 606 699 469.
4.    USŁUGOBIORCA, KLIENT – osoba fizyczna korzystająca z Usługi Elektronicznej Serwisu.
5.    KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.    PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
7.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
8.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Usługobiorcy. 
9.    KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest jego rejestracja oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła. 
10.    GENERATOR KODÓW QR – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający bezpłatne wygenerowanie unikalnego kodu QR na podstawie danych podanych przez użytkownika.
11.    SUBSKRYPCJA – odpłatna usługa, pozwalająca Usługobiorcy na korzystanie z wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie i będąca przedmiotem Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej zawartej między Usługodawcą a Klientem. W serwisie dostępnych jest kilka wariantów (pakietów) Subskrypcji.
12.    UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI CYFROWEJ - umowa zawarta między Klientem, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest Subskrypcja.
13.    USŁUGA CYFROWA - usługa pozwalająca Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
14.    OKRES ROZLICZENIOWY – czas, na jaki została wykupiona Subskrypcja przez Usługobiorcę, liczony wg miesięcy. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Rozliczeniowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego. Usługodawca udostępnia dwa Okresy Rozliczeniowe, które trwają odpowiednio 1 lub 12 miesięcy. Okresy rozliczeniowe mogą ulegać zmianom w wyniku akcji promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę.
15.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia na Subskrypcję.
16.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej z Usługodawcą.
17.    CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Subskrypcję.
18.    ŚRODOWISKO CYFROWE - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z niej.
19.    KOMPATYBILNOŚĆ - współdziałanie Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
20.    FUNKCJONALNOŚĆ - zdolność Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jej przeznaczenia.
21.    INTEGRACJA - połączenie Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie jej do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Usługi Cyfrowej.
22.    INTEROPERACYJNOŚĆ - zdolność Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju.

 § 3
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
1.1.    prowadzenie Konta,
1.2.    Generator statycznych kodów QR,
1.3.    Formularz Zamówienia,
1.4.    Subskrypcja.
2.    Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców poprzez Serwis odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.    Generowanie kodów - za pośrednictwem bezpłatnego Generatora Kodów QR - dozwolone jest dla użytku osobistego i komercyjnego Usługobiorcy.
4.    Zakres usług bezpłatnych udostępniony jest w celach testowych i może być w dowolnym momencie zmieniony lub ograniczony.
5.    W celu skorzystania z zakresu funkcji serwisu okreslonych w cenniku (w tym generowania kodów dynamicznych), Usługobiorca zobowiązany jest założenia Konta oraz do wykupienia Subskrypcji.
6.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Serwisie treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w niej materiałów.

§ 4 
WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA 
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt od 1.1 do 1.3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.    Świadczenie Usługi określonej w § 3 pkt 1.4 Regulaminu przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie po zakupieniu przez Klienta Subskrypcji zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu.
3.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony,
b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Generatora Kodów QR jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania z niego lub zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę,
c)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta lub zaprzestania jego składania z niego przez Usługobiorcę,
d)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Subskrypcji zawierana jest na czas trwania wybranego przez Klienta Okresu Rozliczeniowego.
4.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
a)    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
b)    dostęp do poczty elektronicznej,
c)    przeglądarka internetowa,
d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
5.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
6.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu wyłącznie w celach zgodnych niniejszym Regulaminem oraz z prawem powszechnie obowiązującym.
7.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym.
8.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9.    Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działać na szkodę Usługodawcy oraz innych podmiotów.

§ 5
UMOWA O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ


1.    Informacje dotyczące Subskrypcji oraz jej zamawiania.
1.1.    Usługodawca prowadzi sprzedaż Subskrypcji, po wykupieniu której Usługobiorca uzyskuje dostęp do pełnej wersji Serwisu pozwalającej Klientowi na zarządzanie dynamicznymi kodami QR, 
1.2.    Usługa Cyfrowa oferowana w Serwisie jest Funkcjonalna, Kompatybilna i Interoperacyjna ze sprzętem spełniającym wymagania techniczne wskazane w Serwisie oraz niniejszym Regulaminie,
1.3.    informacje znajdujące się na stronie internetowej Serwisu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna Subskrypcji na warunkach podanych w jej opisie,
1.4.    Cena Subskrypcji uwidoczniona w Serwisie podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto, chyba że zaznaczono inaczej,
1.5.    Cena Subskrypcji uwidoczniona w Serwisie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do Subskrypcji po złożeniu przez Klienta Zamówienia,
1.6.    Usługodawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen. Obok informacji o obniżce, Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Usługa Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Usługodawca uwidacznia najniższą Cenę Usługi Cyfrowej, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki,
1.7.    postanowienia cenników, odrębnych regulaminów i specyfikacji umieszczonych na stronie Serwisu, stosowane są z pierwszeństwem przed niniejszym Regulaminem,
1.8.    w celu złożenia Zamówienia na Subskrypcję Klient ma obowiązek:
a)    zalogować się do Konta, 
b)    wypełnić znajdujący się tam Formularz Zamówienia (Usługobiorca może składać Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem przerw w dostępie do Serwisu spowodowanych aktualizacją serwera Usługodawcy lub wykonywaniem przez Usługodawcę innych czynności w celu poprawienia funkcjonowania Serwisu),
c)    zaakceptować Regulamin i politykę prywatności Serwisu,
d)    a następnie na zewnętrznej stronie pośrednika płatności dokonać płatności za Subskrypcję. O statusie płatności Usługobiorca zostanie powiadomiony przez pośrednika płatności wiadomością mailową,
1.9.    Usługodawca informuje Usługobiorcę o aktualizacjach Usługi Cyfrowej:
a)    w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób ciągły – przez cały okres trwania Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowej, 
b)    w przypadku dostarczania Usługi Cyfrowej w sposób jednorazowy lub częściami – przez czas zasadnie oczekiwany przez Usługobiorcę, z uwzględnieniem celu wykorzystywania Usługi Cyfrowej a także okoliczności i charakteru Umowy o dostarczanie Usługi Cyfrowych.
2.    Zawarcie Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej.
2.1.    Do zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej, niezbędne jest wcześniejsze złożenie Zamówienia zgodnie z pkt 1.8 niniejszego paragrafu,
2.2.    po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail,
2.3.    potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem i zawiera:
a)    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b)    formularz odstąpienia od umowy,
c)    niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
2.4.    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej między Klientem, a Usługodawcą,
2.5.    Każda Umowa o dostarczenie Usługi Cyfrowej będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia, po zaksięgowaniu płatności na koncie rozliczeniowym Usługodawcy.
2.6.   W celu ułatwienia kontynuacji usługi, na 7 dni przed jej upływem serwis automatycznie generuje zamówienie/fakturę proforma na kolejny okres rozliczeniowy. Zamówienie takie nie zobowiązuje do jego opłacenia i kontynuowania korzystania usługi przez kolejny okres.
2.7.   Zamówienia nieopłacone przez okres przekraczający 30 dni zostają automatycznie oznaczone jak anulowane.

3.    Sposoby płatności.
3.1.    Płatności realizowane są poprzez witrynę zewnętrznego pośrednika płatności PayU.pl lub przelewem bankowym,
3.2.    Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, a elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków,
3.3.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej w ciągu 14 dni od złożenia Zamówienia,
3.4.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości Ceny bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy.
4.    Dostarczenie Usługi Cyfrowej.
4.1.    Dostarczenie tj. udzielenie dostępu do Usługi Cyfrowej następuje automatycznie po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Usługodawcy,
4.2.    Klient korzysta z Usługi Cyfrowej za pośrednictwem Konta,
4.3.    Klient ma możliwość dostępu do Usługi Cyfrowej przez czas trwania Okresu Rozliczeniowego,
4.4.    Usługodawca dostarcza Klientowi Usługę Cyfrową w najnowszej dostępnej wersji.
5.    Reklamacja z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową.
5.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 6 Regulaminu z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
5.2.    Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 6 Regulaminu za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową:
a)    w przypadku gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły – przez cały okres trwania umowy, 
b)    w przypadku, gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana w sposób jednorazowy lub częściami – Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili dostarczenia Usługi Cyfrowej i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili,
5.3.    Klient zobowiązany jest do współpracy ze Usługodawcą w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową wynika z cech Środowiska Cyfrowego Klienta,
5.4.    zawiadomienia o braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania Klient może dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@qr-online.pl
5.5.    w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
5.6.    Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania,
5.7.    w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 6 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
5.8.    Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 6 Regulaminu może żądać w pierwszej kolejności doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 6 Regulaminu może żądać wyłącznie w określonych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. przypadkach (m.in. w przypadku, gdy niezgodność Usługi Cyfrowej z umową jest istotna, gdy Usługodawca odmówił doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z umową czy w przypadku, gdy brak zgodności z umową występuje nadal, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę Cyfrową do zgodności z umową),
5.9.    w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 6 Regulaminu, Usługodawca odpowiednio:
a)    doprowadza Usługę Cyfrową do zgodności z Umową na swój koszt,
b)    obniża cenę Usługi Cyfrowej (obniżona cena musi pozostawać w proporcji Ceny Usługi Cyfrowej zgodnej z umową do Usługi Cyfrowej niezgodnej z umową oraz dodatkowo w przypadku, gdy Usługa Cyfrowa dostarczana jest częściami lub w sposób ciągły - uwzględniać czas, w którym Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 6 wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania uprawnionego oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 6,
c)    w przypadku uprawnionego odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 6 – Usługodawca zwraca mu Cenę Usługi Cyfrowej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 6 zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usługi Cyfrowej,
5.10.    odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,
5.11.    Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługa Cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeśli przed odstąpieniem od Umowy Klient z niej faktycznie korzystał,
5.12.    Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usłudze Cyfrowej niezgodnej z umową oraz Usługi Cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
6.    Odstąpienie od umowy.
6.1.    Z zastrzeżeniem pkt 6.4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 6 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
6.2.    w razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą,
6.3.    termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 6 Regulaminu, może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi Cyfrowej,
6.4.    prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 6 Regulaminu, m.in. w wypadku umowy:
a)    o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
b)    o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie,
6.5.    prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym,
6.6.    po odstąpieniu od umowy przez Klienta zgodnie z pkt 5.9 lit. c) lub zgodnie z punktem niniejszym, Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, za wyjątkiem treści, które:
a)    są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą Cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,
b)    dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy,
c)    zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,
d)    zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Usługobiorcami, którzy nadal mogą z nich korzystać,
6.7.    z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 6.6 niniejszego paragrafu, Usługodawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Usługi Cyfrowej dostarczanej przez Usługodawcę - nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego,
6.8.    w przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Klientowi, o dalsze korzystanie z Usługi Cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Usługi Cyfrowej lub zablokowanie Konta.
6.9.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
7.    Przedłużenie i anulowanie Subskrypcji.
7.1.    Subskrypcja nie jest automatycznie przedłużana - w celu przedłużenia Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy, należy ponownie złożyć Zamówienie poprzez Formularz Zamówienia dostępny w Serwisie, zgodnie z pkt 1.8 niniejszego paragrafu,
7.2.    w przypadku braku przedłużenia Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy, Usługobiorca ma możliwość dalszego korzystania z kodów QR, lecz traci możliwość zarządzania nimi (za wyjątkiem usuwania kodów), ponieważ jest to płatna funkcjonalność Serwisu, 
7.3.    w przypadku chęci przedłużenia Subskrypcji na kolejny Okres Rozliczeniowy, Usługobiorca wybiera wersję abonamentu prynajmniej odpowiadającą aktualnej ilości dynamicznych kodów QR na koncie Usługobiorcy,
7.4.    Użytkownik ma możliwość anulowania Subskrypcji w każdym czasie poprzez przesłanie odpowiedniej informacji do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@qr-online.pl. Anulowanie Subskrypcji powoduje jej zakończenie.

§ 6
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW


1.    Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera z Usługodawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
2.    Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną w zakresie:
2.1.    niedozwolonych postanowień umownych,
2.2.    odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Usługi Cyfrowej z umową,
2.3.    prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość,
2.4.    zasad dotyczących Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
3.    Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4.    Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 7
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1.    wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (korzystanie Konta),
1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@qr-online.pl Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy:
a)    Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
b)    braku jakiejkolwiek aktywności Usługobiorcy na Koncie przez łączny okres dwóch lat. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 1 dnia od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu przez Usługodawcę (okres wypowiedzenia), a Usługodawca trwale usuwa Konto użytkownika z Serwisu,
1.4.    wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 8
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@qr-online.pl
2.    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 § 9
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem qr-online.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością REDEAL SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000449093, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Fiołkowa 25, 32-091 Michałowice, NIP: 9452171733, REGON: 122756670. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony qr-online.pl, bez zgody Usługodawcy.
2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony qr-online.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3.    Zabronione jest korzystanie z Serwisu w celach zarobkowych bez wcześniejszej zgody Usługodawcy. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę faktu korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu w celach zarobkowych, komercyjnych, niezgodnych z charakterem Serwisu lub przepisami, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Serwisu dla danego użytkownika i żądania naprawienia szkody wyrządzonej działaniem Usługobiorcy.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1.    Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
2.    Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
3.    Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.
4.    Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami:
4.1.    za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
4.2.    w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Klienta oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Klient łączy się z systemem Serwisu,
4.3.    za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
4.4.    za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych powstałych w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich
4.5.    za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
4.6.    za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Klientów,
4.7.    za skutki związane z utratą hasła.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.    Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.    Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Usługodawcę. 
3.    O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub za pośrednictwem jego Konta.
4.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5.    W przypadku, gdy Usługa Cyfrowa jest dostarczana Klientowi w sposób ciągły lub w częściach, Usługodawca jest uprawniony do dokonywania w niej zmian w celu ich poprawienia i udoskonalenia jej funkcjonalności. Zmiany te nie powodują jakichkolwiek kosztów dla Usługobiorców.
6.    Usługodawca informuje Usługobiorców, o zmianach, o których mowa w pkt 5 w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli wprowadzana zmiana wypływa na dostęp Klienta do Usługi Cyfrowej i na korzystanie z niej, Usługodawca informuje o niej Klientów z wyprzedzeniem i poprzez przesłanie na trwałym nośniku informacji o:
6.1.    terminie dokonania zmiany, 
6.2.    właściwościach zmiany, 
6.3.    prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeśli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
7.    Usługodawca zwolniony jest z obowiązku, o którym mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, jeśli zapewnił Klientowi uprawienie do zachowania bez dodatkowych kosztów Usługi Cyfrowej zgodnej z umową w stanie niezmienionym.
8.    Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 9 niniejszego paragrafu.
9.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 6 zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
10.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
11.    Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
12.    Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 

Wypróbuj konto przez 30 dni bezpłatnie

Zacznij dziś!

Skorzystanie z wersji testowej nie zobowiązuje do kontynuacji usługi płatnej. W każdym momencie możesz zrezygnować.